Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Green Distance zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Green Distance worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Green Distance ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Green Distance verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op haar Algemene Voorwaarden. Voor een weerslag van deze wet, zie appendix B.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Green Distance zijn vrijblijvend. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Green Distance. Green Distance is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Green Distance dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf verzending te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Green Distance .
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Green Distance bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Green Distance haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Green Distance om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Green Distance gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Green Distance.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Green Distance opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Green Distance verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriƫle eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Green Distance geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Privacy

7.1 U wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Green Distance en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van uw persoonsgegevens. U vindt de privacyverklaring op de websitevan Green Distance, in appendix A van deze Voorwaarden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 Voor alle artikelen verkocht door Green Distance geldt dat de klant de verplichting heeft om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Green Distance daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering van het product schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Zie ook art 8.3 en 8.4 aangaande zadels.
8.2 Indien tijdig kennis is gegeven dat het gekochte product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Green Distance de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuwe product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Aanvulling op art 8.1 en art 8.2 geldend voor zadels waarbij Green Distance is langs geweest om zadels te passen en op maat te beoordelen. Green Distance kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet passen van een zadel door veranderingen aan het paard tussen bestellen en afleveren van een zadel.  Tevens kan Green Distance kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet passen van een zadel door veranderingen aan het paard na levering van het zadel. Mocht een zadel niet naar tevredenheid passen zal een klant binnen 1 maand na aflevering dit melden aan Green Distance.
8.4 Aanvulling op art 8.1 en art 8.2 voor zadels die zonder de passervice van Green Distance worden aangekocht op eigen verantwoordelijkheid of die van een andere zadelpasser. Voor deze zadels geldt dat de zadels alleen geretourneerd kunnen worden als er een aantoonbare fabricagefout is geconstateerd binnen de in art 8.1 genoemde 7 werkdagen. Als het zadel niet past is dit de verantwoordelijkheid van de klant en hoeft Green Distance het zadel niet terug te nemen.
Art 8.5 Green Distance is niet aansprakelijk voor lichamelijke problemen bij ruiter of paard na gebruik van een zadel aangemeten door Green Distance. Mocht paard of ruiter reactie krijgen op het gebruik van een zadel aangemeten door Green Distance is de eigenaar verantwoordelijk voor melding aan Green Distance (zie art 8.3) om eventuele problemen op te lossen.
Art 8.6 Uiteraard staat het de klant ten alle tijden vrij om aanpassingen ect te laten doen bij een andere zadelpasser/maker. Houdt in dit geval rekening met de gevolgen voor de garanties van de fabrikant: na aanpassing van andere zadelmakers dan de leverancier of de fabrikant kunt u geen aanspraak meer maken op fabrieksgaranties die door de zadelfabrikant worden gegeven.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Green Distance, dan wel tussen Green Distance en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Green Distance, is Green Distance niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Green Distance.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Green Distance in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Green Distance gehouden is tot enige schade-vergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Green Distance kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Garantie

11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op alle door Green Distance getoonde producten de standaard fabrieksgarantie zoals afgegeven door de fabrikant van toepassing. Dit geldt voor zowel de termijn als de voorwaarden.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Green Distance schriftelijk opgave doet van een adres, is Green Distance gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Green Distance schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door Green Distance gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Green Distance deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Green Distance in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Green Distance vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

APPENDIX A: PRIVACYVERKLARING

Green Distance respecteert de privacy van de gebruikers van onze site en we gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij garanderen dat uw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die wij verzamelen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Green Distance zal uw persoonlijke gegevens alleen ter beschikking stellen aan partijen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling (bijv. DHL of  TNT Post voor de pakketverzending). Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. Werknemers van Green Distance zijn verplicht deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen. Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

APPENDIX B: WEERSLAG WET KOOP OP AFSTAND

Sinds 1 februari 2001 is de nieuwe wet kopen op afstand van kracht. Consumenten hebben daarmee een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via internet.
Wat is een overeenkomst op afstand Een overeenkomst op afstand zoals de wet die omschrijft is een aankoop waarbij de consument en de verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien. Van een overeenkomst op afstand is bijvoorbeeld sprake als er iets via internet of bij een postorderbedrijf wordt besteld.
Belangrijke uitbreidingen rechten consumenten - Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.

 • Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd (bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening) wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
 • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Als dat niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, moet de verkoper binnen 30 dagen het betaalde bedrag terugbetalen.
 • De afkoelingsperiode geldt niet bij:
 • Aankoop van onroerend goed
 • Aankopen die speciaal (op bestelling) zijn gemaakt (bijvoorbeeld een maatpak)
 • Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen (bijvoorbeeld taarten)
 • Kranten en tijdschriften
 • CD’s, video’s en CD-Roms waarvan de verzegeling is verbroken
 • Financiële diensten
 • Weddenschappen en loterijen
 • Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode
 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

De extra plichten van de verkoper

De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:

 • Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres
 • De belangrijkste kenmerken van het product - De prijs van het product (inclusief alle belastingen)
 • De kosten van aflevering (indien van toepassing)
 • Wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand
 • Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode
 • De eventuele geldigheidsduur van het aanbod
 • De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement voor mobiele telefonie.
 • De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
 • De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode
 • Het bezoekadres van de leverancier
 • Gegevens omtrent eventuele garantie
 • Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft ontvangen, met een maximum van drie maanden.